Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 191

protokols Nr. 6, 38. punkts

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā pie Mellužu prospekta,
starp Silu ielu un Mežsargu ielu apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.92 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.716 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmā redakcija.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.339 „Par detālplānojuma otrās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma otrā redakcija.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegta detālplānojuma gala redakcija.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu, un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1–59/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF