Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 192

protokols Nr. 6, 40. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmuma Nr.669
„Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28,
Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumu Nr.162 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37”, Jūrmalas pilsētas dome 2006.gada 13.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.669 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdeva saistošos noteikumus Nr.19 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Pēc detālplānojuma apstiprināšanas ir realizēta zemesgabalu sadale.

Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 1.februārī ir saņemts un ar Nr.1.2-1/377 reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vedece nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.44103033720) valdes priekšsēdētāja M.Ādmiņa iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošos noteikumus Nr.19 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, lai piemērotu zemesgabaliem apbūves rādītājus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. 2012.gada 2.martā ir saņemts arī zemes vienības Rubeņu ielā 37B īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SLĀTAVA FONDI” (reģistrācijas Nr.40003962424) valdes locekles K.Karnītes iesniegums (reģistrācijas Nr.1.2-1/703) ar piekrišanu nosacījumu izmaiņām.

Izvērtējot iepriekš minēto, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 7.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumu Nr.669 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF