Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 193

protokols Nr. 6, 44. punkts

Par dzīvojamo māju
nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 8.1 panta otro daļu un 74.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7304 001 un 1300 008 7304 002, Jūrmalā, Ķemeru ielā 37.

2. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (M.Putniņa) viena mēneša laikā 1.punktā minēto māju dzīvokļu īpašniekiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai izsūtīt privatizācijas paziņojumus par pirkuma līguma slēgšanu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītājai A.Deičmanei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF