Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 194

protokols Nr. 6, . punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 25

Izskatot K.B. pilnvarotās personas L.P. (personas kods ***, dzīvo ***) Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 28.februārī reģistrēto iesniegumu ar Nr.1.1-39/1822-B par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 25, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 25 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0902 – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rotas ielā 25 nostiprinātas K.B. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000077056.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000077056 (I.daļas 1.iedaļā „Nekustamais īpašums, servitūti un reālnastas” ieraksta Nr.2.1.) ierakstīta atzīme uz zemesgabala atrodas savrupmāja (kadastra apzīmējums Nr.1300 004 2708 001) un lapene (kadastra apzīmējums 1300 004 2708 002) pamatojoties uz 2011.gada 13.jūlija aktu par dzīvojamās mājas un lapenes pieņemšanu ekspluatācijā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir norādīts, ka ēku Jūrmalā, Rotas ielā 25 ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 004 2708 001 galvenais lietošanas veids ir „viena dzīvokļa māja” (kods 1110) un Nr.1300 004 2708 002 galvenais lietošanas veids ir „citas, iepriekš neklasificētas ēkas” (kods 1274).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Rotas ielā 25 atrodas „Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā”, kur primārais izmantošanas veids ir darījumi, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0902 – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktualizētajam ēku galvenajam lietošanas veidam.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Rotas ielā 25 (kadastra apzīmējums 1300 004 2708) ar zemesgabala kopējo platību 3207 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF