Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 195

protokols Nr. 6, 46. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 11.decembra lēmumā Nr.1088
„Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai
un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1088 „Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46” ir noteikta adrese noliktavas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1604 002.

Ņemot vērā to, ka Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46 atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1604 001, kurā ir izveidots viens dzīvokļa īpašums un nedzīvojamās telpas, arī noliktavas ēkas adresē ir jānosaka nedzīvojamās telpas numurs, lai reģistrētu šīs telpas zemesgrāmatas apakšnodalījumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmuma Nr.1088 „Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46” 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2. Noteikt adresi noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46 ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1604 002, kurā atrodas nedzīvojamās telpas Nr.2 – Kaugurciema ielā 46, korpuss 1, Jūrmalā (Kaugurciema ielā 46 k-1), saskaņā ar grafisko pielikumu.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF