Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 196

protokols Nr. 6, 47. punkts

Par ēku (būvju) nekustama īpašuma
Jūrmalā, Ruļļi pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.539 „Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 5.punktu, kā arī, ņemot vērā to, ka A.K. (personas kods ***) un D.P. (personas kods ***) ir veikuši visu maksājumu Ls 500 (pieci simti latu) apmērā par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Ruļļi ar kadastra numuru 1300 525 0001, kas sastāv no tualetes ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0112 001 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.K. (personas kods ***) un D.P. (personas kods ***) par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Ruļļi ar kadastra numuru 1300 525 0001, kas sastāv no tualetes ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0112 001, pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu un noteikt, ka D.P. un A.K. tos atlīdzina līdz pirkuma līguma noslēgšanas dienai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.196

(protokols Nr.6, 47.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par nekustamā īpašuma novērtējumu Ls 146,40

2.Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 102,00

3.Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas baneri Ls 41,48

Kopā: Ls 289,88


Lejupielāde: DOC un PDF