Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 197

protokols Nr. 6, 48. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1
daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gadā plāno pabeigt Tallinas ielas posma no Jurģu ielas līdz Satiksmes ielai, Satiksmes ielas posma no Artilērijas ielas līdz Skolas ielai un Artilērijas ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi. Saskaņā ar akciju sabiedrības „CEĻUPROJEKTS” tehnisko projektu ielas daļa sarkano līniju robežās skar privātpersonu nekustamos īpašumus. Saskaņā ar akciju sabiedrības „CEĻUPROJEKTS” izstrādāto skici pašvaldības īpašumā iegūstama zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļa 324 m2.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 30.maija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 ar kadastra Nr.1300 021 2206 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ektornet Real Estate Latvia”, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000042490.

Akciju sabiedrības „BDO” zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļas 324 m2 platībā nosacītā vērtība (atlikusī aizvietošanas vērtība) atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 2.maijā aprēķināta Ls 3450 apmērā. 2012.gada 13.februārī Jūrmalas pilsētas domē ir reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ektornet Real Estate Latvia” iesniegums (lietas Nr.1.1-37/969) ar piekrišanu atsavināt zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļu 324 m2 platībā par sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja noteikto summu Ls 3450.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu un ņemot vērā iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iegūt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pastāvīgo funkciju veikšanai zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 ar kadastra Nr.1300 021 2206 daļu 324 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto atdalāmā zemesgabala skici).

2. Noslēgt līgumu ar zemesgabala īpašnieku sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ektornet Real Estate Latvia” (vienotais reģistrācijas Nr.40103252163) par zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļas 324 m2 platībā pirkumu par Ls 3450 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit lati), maksājumu 100% apmērā latos veicot divu nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF