Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 198

protokols Nr. 6, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601
otrās izsoles rīkošanu

2011.gada 15.decembrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.538 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 ar kadastra numuru 1300 901 7174 – neapdzīvojamo telpu Nr.601 kopējā platībā 36,18 m2 un kopīpašuma 3618/70585 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm: šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 7606 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 7606 004), un zemes (zemes kadastra apzīmējums 1300 021 7606, kopējā platība 2064 m2). Apstiprināta nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 nosacītā cena Ls 3000, tostarp zemes domājamā daļa Ls 900, telpas Ls 2100. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.538 apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 13.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 ar kadastra numuru 1300 901 7174 – neapdzīvojamās telpas Nr.601 kopējā platībā 36,18 m2 un kopīpašuma 3618/70585 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm: šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 7606 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 7606 004), un zemes (zemes kadastra apzīmējums 1300 021 7606, kopējā platība 2064 m2) – pirmo izsoli.

2. Noteikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 2400 (divi tūkstoši četri simti latu), tostarp zemes domājamā daļa Ls 720, telpas Ls 1680.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF