Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 200

protokols Nr. 6, 51. punkts

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 11.decembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 3209 002) Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, kadastra numurs 1300 512 3210, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000196499. Ēka saistīta ar zemes gabalu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra numuru 1300 012 3209 – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 un kopējo platību 4276 m2, uz zemesgabala esošu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 1300 012 3209 001) un trīs palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 1300 012 3209 003, 1300 012 3209 004, 1300 012 3209 005) - nostiprinātas E.S. un I.S., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000008611. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 19.augusta lēmumu E.S. nostiprinātas īpašuma tiesības uz īpašuma 1660/4276 domājamām daļām. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 25.aprīļa lēmumu I.S. nostiprinātas īpašuma tiesības uz īpašuma 2616/4276 domājamām daļām. Noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība.

Akciju sabiedrības „BDO” ēku (būvju) nekustamā īpašuma (ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002) Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 30.martā aprēķināta Ls 8900.

Jūrmalas pilsētas domē 2011.gada 2.jūnijā ar lietas Nr.1.1-39/4313-S reģistrēts I.S. iesniegums ar apliecinājumu iegādāties ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 par īpašuma tirgus vērtību Ls 8900.

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu Nr.41 „Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.” noslēgt līgumu ar I.S. par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas 2115 m2 platībā nomu līdz 2012.gada 31.decembrim namīpašuma uzturēšanai, nosakot nomas maksu 1% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 32.panta trešo daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 13.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu - ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra numuru 1300 512 3210, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 un kopējo platību 636,4 m2.

2. Apstiprināt ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002) nosacīto cenu Ls 8900 (astoņi tūkstoši deviņi simti latu). Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus par īpašuma novērtēšanu, publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un reklāmas banera novietošanu sedz pircējs.

3. Izveidot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002) izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāte Dz.Homka,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002) izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

5. Apstiprināt ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002) izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002) izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.200

(protokols Nr.6, 51.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot 100% latos, tiek pārdota Jūrmalas pilsētas pašvaldības manta - ēku (būvju) nekustamais īpašums Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra numuru 1300 512 3210, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 un kopējo platību 636,4 m2.

Ēka saistīta ar zemes gabalu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra numuru 1300 012 3209 – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 un kopējo platību 4276 m2, uz zemesgabala esošu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 1300 012 3209 001) un trīs palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 1300 012 3209 003, 1300 012 3209 004, 1300 012 3209 005) - nostiprinātas E.S. un I.S., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000008611. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 19.augusta lēmumu E.S. nostiprinātas īpašuma tiesības uz īpašuma 1660/4276 domājamām daļām. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 25.aprīļa lēmumu I.S. nostiprinātas īpašuma tiesības uz īpašuma 2616/4276 domājamām daļām. Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta – dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 un kopējo platību 636,4 m2 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, kadastra numurs 1300 512 3210.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

3.1. Sludinājums par izsoli un termiņš, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Pie mantas izliekams paziņojums par izsoli.

3.2. Vienlaikus ar sludinājumu personām, kuru īpašuma tiesības nostiprinās zemesgrāmatā un kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek nosūtīts paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tās var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu par nosacīto cenu ir zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

5. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 īpašnieka vai visiem kopīpašniekiem ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar pieteikuma iesniedzēju slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, par ko tiek pieņemts domes lēmums.

Maksājums, ko veido starpība starp nosacīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu, tiek veikts viena mēneša laikā no paredzētās izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”.

6. Ja izsludinātajā termiņā zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 īpašnieks vai visi kopīpašnieki nav iesnieguši pieteikumu par mantas pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties mantu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

7. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

7.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

7.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta divas dienas pirms izsoles datuma.

7.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no 14 līdz 16.

7.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”:

7.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

7.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

7.5. Personai, kura piesaka pirmpirkuma tiesības, ir jāiesniedz šādi dokumenti

7.5.1. juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai:

7.5.1.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.1.2. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.5.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.5.1.4. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

7.5.1.5. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.5.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.5.2. fiziskai personai:

7.5.2.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.3. ja īpašnieku pārstāv pilnvarota persona, tad pilnvarotās personas pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) un pilnvara (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

7.6.1. juridiskai personai:

7.6.1.1. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.6.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.6.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

7.6.1.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.6.1.5. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6.2. fiziskai personai:

7.6.2.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.

7.8. Izsoles komisija un darba grupa nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

7.9. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

7.9.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

7.9.2. ja nav iesniegti 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie dokumenti.

8. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.

9. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

10. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

11. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

11.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

11.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 10.punktā noteikto kārtību.

11.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

11.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

11.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli - Ls 400, par kādu cena tiks paaugstināta.

11.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

11.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.

11.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

12. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

13. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā darba grupai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 12.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot darba grupai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

14. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

15. Darba grupa sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu 5. vai 12.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

16. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

17. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

17.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

17.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas sākotnējo cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

17.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav parakstījis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 16.punktam.

18. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

18.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

18.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

18.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

18.4. mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

18.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

18.6. nav ievēroti noteikumu 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie noteikumi.

19. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.200

(protokols Nr.6, 51.punkts)

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46

turpmākas izmantošanas noteikumi

Zemesgabals Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 (4276kv.m platībā) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas “Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P).

Apbūves noteikumos "Priežu parka" rajons ar apbūvi (P) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemesgabaliem (arī to daļām) "Priežu parka" rajonā ar apbūvi (P), ir:

(1) Dzīvojamā māja:

1) Savrupmāja:

- viendzīvokļa māja;

- divdzīvokļu māja;

- dvīņu māja;

2) vasarnīca,

3) privāts mājas bērnudārzs, kā palīgizmantošana.

(2) Atsevišķā zemesgabalā, ja to paredz detālplānojums, vietējas nozīmes Darījumu iestāde:

1) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts.

(3) Palīgizmantošana:

1) saimniecības ēka;

2) individuālā garāža;

3) šķūnis;

4) ziemas dārzs (piebūvētas vai atsevišķi novietotas ēkas ar stiklota karkasa nesošajām sienām, izņemot siltumnīcas);

5) nojume;

6) apsardzes ēka;

7) telpas individuālā darba vajadzībām.

Zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 apbūves rādītāji:

- maksimālais apbūves blīvums – 10%;

- maksimālā apbūves intensitāte – 27%,

- minimālā brīvā (zaļā) teritorija – 85%.

- maksimālais dzīvojamās ēkas augstums un stāvu skaits:

1) maksimālais ēkas vai būves stāvu skaits – 2 stāvi ar jumta stāvu vai jumta izbūvi (3 stāvi);

2) maksimālais ēkas vai būves augstums arī atpūtas, pakalpojumu un pārējiem objektiem līdz jumta korei – 12m.

Apgrūtinājumi:

- ievērot Pulkveža Brieža ielas sarkanās līnijas;

- zemesgabals atrodas ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā.

Sniegtā informācija var mainīties sakarā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu turpmākajiem 12 gadiem izstrādi.


Lejupielāde: DOC un PDF