Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 201

protokols Nr. 6, 52. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss -1 nodošanu privatizācijai

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 2.novembra lēmumu Nr.1354 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pliekšāna ielā 13” izveidots zemesgabals 1466 m2 platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 1996.gada 13.jūnija lēmumu Nr.571 „Par zemesgabala Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 13 zemesgabala domājamo daļu noteikšanu pie namīpašuma” noteikts, ka zemesgabala 31/50 d.d. – 910 m2 platībā nepieciešamas pamatceltnes (J.Pliekšāna ielā 13 lit.1) uzturēšanai un ir piekrītoša Jūrmalas pilsētas domei, zemesgabala 19/50 d.d. 556 m2 platībā nepieciešamas pamatceltnes ēku lit.2 un lit.3 uzturēšanai un ir piekrītošas valstij.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1996.gada 24.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma daļu (ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 001 un zemesgabala 31/50 d.d.) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 13.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 001 un zemesgabala 31/50 d.d. nostiprināts uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tailors -1” vārda privatizācijas rezultātā pamatojoties uz 1997.gada 7.marta Pirkuma līgumu Nr.151/2-5, 2000.gada 20.jūnija Pirkuma līgumu Nr.413/2-5.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 10.augusta lēmumu mainīts īpašnieka nosaukums no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tailors-1” uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Altesse”.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 16.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala 19/50 d.d. nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 12.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz transformatoru apakšstacijas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 050 nostiprinātas akciju sabiedrībai „Latvenergo”.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 17.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz noliktavas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmata nodalījums Nr.100000502046.

Jūrmalas pilsētas domē 2003.gada 19.martā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Altesse” privatizācijas ierosinājums un reģistrēts 2006.gada 31.augustā privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/642, 2003.gada 20.novembrī ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Altesse” privatizācijas ierosinājums un reģistrēts 2006.gada 31.augustā privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/650, 2004.gada 20.aprīlī ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Altesse” privatizācijas ierosinājums un reģistrēts 2006.gada 31.augustā privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/674, 2004.gada 22.jūnijā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Altesse” privatizācijas ierosinājums un reģistrēts 2006.gada 31.augustā privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/675.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 31.augustā ir saņemts akciju sabiedrības „Krastmalas nams” privatizācijas ierosinājums un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/548.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, 3.panta trešās daļas 1.punktu, 31.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2012.gada 13.marta lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss - 1, noliktavas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002, pārdodot izsolē.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē izsoles noteikumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF