Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 202

protokols Nr. 6, 53. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1
garāžas ēkas Nr.6 nodošanu privatizācijai

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.305 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Smilšu ielā 12” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Smilšu ielā 12 849 m2 platībā privatizējamā namīpašuma uzturēšanai. Četri dzīvokļa īpašumi privatizēti.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 7.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 009 2615. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672.

Ar Augstākās tiesas Civillietu palātas 2009.gada 1.oktobra spriedumu atzītas īpašuma tiesības N.I. uz neapdzīvojamo telpu Nr.5.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.226 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 12” palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002 – (garāžai) noteikta adrese Jūrmalā, Smilšu ielā 12 korpuss 1, neapdzīvojamā telpa (garāža) Nr.5 un korpuss 1, neapdzīvojamā telpa (garāža) Nr.6.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumu Nr.810 „Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I.” zemesgabala Smilšu ielā 12 daļa iznomāta korpuss 1, neapdzīvojamās telpas, garāžas Nr.5 īpašniekam N.I. līdz 2022.gada 2.decembrim.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 5.marta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēku Nr.6 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 900 7737. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672 6.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 6.jūlijā saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā A.A. garāžas ēkas Nr.6 privatizācijas ierosinājums ar Nr.538/548.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, 3.panta trešās daļas 1.punktu, 31.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2010.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1, kas sastāv no garāžas ēkas Nr.6 (kopīpašuma 444/617 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 domājamām daļām no kopējās platības 849 m2, pārdodot izsolē.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē izsoles noteikumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF