Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 203

protokols Nr. 6, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem” (20.punkts pielikumā) ir noteikts, ka zemesgabals Jūrmalā, Jomas ielā 17 ir nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 15.panta 1.punktu un reģistrējams zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 8.jūlija lēmumu Nr.94 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jomas ielā 17” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Jomas ielā 17 1666 m2 platībā pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 31.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 17 (administratīvo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 011 un zemesgabalu) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 009 2211. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000501385.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.61 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 iznomāšanu” nekustamais īpašums iznomāts pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” līdz 2017.gada 21.februārim organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 31.augustā saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā Zvērinātu notāru privatizācijas ierosinājums ar Nr.538/546.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 15. pantu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 6.pantu un likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2012.gada 13.marta lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noraidīt Zvērinātu notāru pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17, kadastra numurs 1300 009 2211 privatizācijas ierosinājumu.

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums saglabājams pašvaldības īpašumā, jo atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkta prasībām nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – nodrošināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus ar komunālo pakalpojumu organizēšanu, izpildi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV 1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF