Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 204

protokols Nr. 6, 55. punkts

Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kas sastāv no skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190333. Ēka saistīta ar zemesgabalu Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.1300 020 0901, kopējā platība 26474 m2). Īpašuma tiesības uz zemesgabalu nostiprinātas A.T., D.B.K., A.D., B.M., S.K., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 „Par patapinājuma līgumu noslēgšanu” ēku (būvju) nekustamais īpašums nodots patapinājumā Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai.

2011.gada 20.aprīlī Jūrmalas pilsētas dome un biedrība „Latvijas Futbola federācija” noslēdza dāvinājuma līgumu ar uzlikumu par mākslīgā futbola laukuma seguma (marka: FUTURE DS 42 E-S ar 25mm elastisko slāni, ražotājs: EDEL Grass, izmērs 110m x 74m) pieņemšanu un uzstādīšanu zemesgabalā Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.1300 020 0901, kopējā platība 26474 m2).

Starp Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu un zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.1300 020 0901, kopējā platība 26474 m2) īpašniekiem ir noslēgti zemes nomas līgumi par zemesgabala daļu 18346 m2 apmērā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 118 un sintētiskā seguma sporta laukuma uzturēšanai. Zemes nomas līgumu termiņš - 2021.gada 31.marts.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu par mākslīgā futbola laukuma seguma (marka: FUTURE DS 42 E-S ar 25mm elastisko slāni, ražotājs: EDEL Grass, izmērs 110m x 74m) apsaimniekošanu līdz 2021.gada 31.martam.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pilnvarojuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF