Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 30.augusta 488.lēmumu

2012.gada 5.aprīlīNr. 205

protokols Nr. 6, 56. punkts

Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38,
Meža prospektā 38B un „Bulduri 4506” iznomāšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra lēmumu Nr.28 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Meža prospektā 38” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Meža prospektā 38 ar kopējo platību 2951 m2. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabala daļa 195 m2 platībā atrodas dzelzceļa 50m aizsargjoslā; zemesgabala daļa 2620 m2 platībā atrodas dzelzceļa 100m aizsargjoslā. Zemes lietošanas mērķis: 0908 – komercdarbības objektu apbūves teritorija. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem sabiedriskajai apspriešanai nodoto otro redakciju, zemesgabals Jūrmalā, Meža prospektā 38 atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijā.

Apbūves noteikumos darījumu iestāžu teritorija nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes – bankas, viesnīcas biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, kas neietver vairumtirdzniecību, bet sekundārais cita atļautā izmantošana.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 28.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 007 4505. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000096665.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 24.janvāra lēmumu Nr.29 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Meža prospektā 38B” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Meža prospektā 38B ar kopējo platību 2940 m2. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabala daļa 215 m2 platībā atrodas dzelzceļa 50m aizsargjoslā; zemesgabala daļa 2651 m2 platībā atrodas dzelzceļa 100m aizsargjoslā. Zemes lietošanas mērķis: 0908 – komercdarbības objektu apbūves teritorija. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem sabiedriskajai apspriešanai nodoto otro redakciju, zemesgabals Jūrmalā, Meža prospektā 38B atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijā.

Apbūves noteikumos darījumu iestāžu teritorija nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes – bankas, viesnīcas biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, kas neietver vairumtirdzniecību, bet sekundārais cita atļautā izmantošana.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 21.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38B ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 007 4509.Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000095244.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.931 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B” zemesgabaliem tika uzsākta detālplānojuma izstrāde. Līdz ar to plānotā (atļautā) izmantošana un apbūves rādītāji nosakāmi detālplānojumā.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 4.janvāra lēmumu Nr.13 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Bulduri 4506” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Bulduri 4506 ar kopējo platību 2214 m2. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabals 2214 m2 platībā atrodas dzelzceļa 50m aizsargjoslā un dzelzceļa 100m aizsargjoslā. Zemes lietošanas mērķis: 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Bulduri 4506 atrodas Dabas pamatnes teritorijā.

Apbūve „Dabas pamatnes” teritorijās nav primārais izmantošanas veids, bet pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 25.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Bulduri 4506 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 007 4506.Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000063450.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumu Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” kā arī, pieņemot zināšanai Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-59/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt pašvaldībai piederošus neapbūvētus zemesgabalus Jūrmalā, Meža prospektā 38, kadastra numurs 1300 007 4505, kopējā platība 2951 m2 platībā, Jūrmalā, Meža prospektā 38B, kadastra numurs 1300 007 4509, kopējā platība 2940 m2 platībā un Jūrmalā, Bulduri 4506, kadastra numurs 1300 007 4506, kopējā platība 2214 m2 platībā uz 10 gadiem atbilstoši zemesgabalu lietošanas mērķiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot paziņojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 5.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/40 „Par informācijas sagatavošanu un izvietošanu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai (V.Vītoliņš) organizēt iesniegto nomas pieteikumu izvērtēšanu un sagatavot domes lēmuma projektu par nomas līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF