Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 207

protokols Nr. 6, 58. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Viktorijas iela 59A
nomas līguma noslēgšanu ar A. K.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2007.gada 2.februāra lēmumu Nr.18 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Viktorijas ielā 59A” izveidots zemesgabals 374 m2 platībā, lai nodotu to īpašumā par maksu namīpašuma labticīgajai ieguvējai A.K.

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim A.K. nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 27.janvāra lēmumu Nr.9 „Par grozījumiem Zemes komisijas 2007.gada 2.februāra lēmumā Nr.18 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Viktorijas ielā 59A” noteikts, ka namīpašuma labticīgajai ieguvējai A.K. ir beigušās zemes lietošanas tiesības.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 1.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7307 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.K. par zemesgabala Jūrmalā, Viktorijas ielā 59A, kadastra numurs 1300 009 7307, kopējā platība 374 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 1.janvāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF