Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 209

protokols Nr. 6, 60. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar A.P.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.312 „Par zemesgabala ieveidošanu Jūrmalā, Dzintari 7816” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Dzintari 7816 1051 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – zaļās zonas uzturēšanai.

Zemesgabala īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 20.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.P. par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7816 un kopējo platību 1051 m2 daļas 406 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz vienu gadu teritorijas labiekārtošanai un zaļās zonas uzturēšanai bez apbūves un teritorijas ierobežošanas tiesībām.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF