Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 217

protokols Nr. 6, 68. punkts

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona
ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumu Nr.156 „Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu” ir nolemts noslēgt līgumu ar individuālo komersantu L.L. (reģistrācijas Nr.40002156832) par pludmales nogabala Jūrmalā no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij 125 metru garumā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu līdz 2012.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu 500,00 Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli 110,00 Ls apmērā.

Š.g. 8.martā L.L. ir reģistrējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Media Label” un lūdz noslēgt nomas līgumu ar šo sabiedrību.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta domes lēmumu Nr.156 „Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu”.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Media Label” (reģistrācijas Nr.40103520654) par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij 125 metru garumā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu līdz 2012.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu 500,00 Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli 110,00 Ls apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF