Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 220

protokols Nr. 6, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas
un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ir sagatavota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otrā redakcija, stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un tā vides pārskats.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36.punktu, 38.punktu un 46. punktu, un saskaņā ar 2012.gada 4.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otro redakciju un vides pārskata projektu.

2. Organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt atzinumus no institūcijām.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

4. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 16.aprīļa līdz 2012.gada 28.maijam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


I. Paskaidrojuma raksts

SATURA RĀDĪTĀJS [.pdf / 0.06 MB ]

1. JŪRMALA – IEVADS. VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN PLĀNOŠANAS KONTEKSTS [.pdf / 2 MB ]

1.1. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Vēsturiskais apdzīvojums saistībā ar iedzīvotāju nodarbošanos līdz 20.gs. sākumam.

1.2. kartoshēma [.jpg / 4 MB] Kaimiņu pašvaldību un Jūrmalas pilsētas robežteritorijas.

1.3. kartoshēma [.jpg / 1.4 MB] Jūrmalas pilsētas un kaimiņu pašvaldību kopīgo interešu teritorijas.

1.4. kartoshēma [.jpg / 2 MB] Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995. -2007. gadam ar grozījumiem līdz 2009. gadam. Teritorijas zonējums.

1.5. kartoshēma [.jpg / 0.9 MB] Jūrmalas telpiskās attīstības perspektīva.

1.6. kartoshēma [.jpg / 7.9 MB] Teritorijas pašreizējā izmantošana.

2. DABAS VIDE [.pdf / 2 MB]

2.1. kartoshēma [.jpg / 2.2 MB] Esošo un perspektīvo peldvietu izvietojums Jūrmalā.

2.2. kartoshēma [.jpg / 7.2 MB] Applūstošās teritorijas.

2.3. kartoshēma [.jpg / 1.9 MB] Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas teritorijas un objekti.

3. DZĪVOJAMĀ VIDE [.pdf / 0.9 MB]

3.1. kartoshēma [.jpg / 5.8 MB] Pastāvīgo iedzīvotāju skaita sadalījums pilsētas daļās.

3.2. kartoshēma [.jpg / 1.7 MB] Mājokļu izvietojums Jūrmalas pilsētā atbilstoši NILM.

3.3. kartoshēma [.jpg / 2.6 MB] Izglītības iestāžu izvietojums Jūrmalā.

3.4. kartoshēma [.jpg / 2.6 MB] Sociālo objektu izvietojums Jūrmalā.

3.5. kartoshēma [.jpg / 0.3 MB] Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāns 2009. – 2012. gadam.

4. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE [.pdf / 1.9 MB]

4.1. kartoshēma [.jpg / 1.7 MB] Kūrorta un tūrisma piedāvājuma prioritārās pilsētas daļas.

4.2. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Kūrortu infrastruktūra un resursi Jūrmalā.

4.3. kartoshēma [.jpg / 1.5 MB] Ziemeļeiropas kūrortpilsētu piedāvājums.

4.4. kartoshēma[.jpg / 1.2 MB] Ūdensmalu pieejamība.

4.5. kartoshēma [.jpg / 1.3 MB] Pakalpojumu centri.

4.6. kartoshēma [.jpg / 8.1 MB] Ēdināšanas uzņēmumu izvietojums Jūrmalā.

4.7. kartoshēma [.jpg / 8 MB] Tirdzniecības vietu izvietojums Jūrmalā.

4.8. kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Nekustamo īpašumu sadalījums pēc piederības.

4.9. kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Jauno projektu izvietojums Jūrmalā, 2009. gads.

5. VIDES STĀVOKLIS [.pdf / 5 MB]

5.1. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas.

5.2. kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Riska teritorijas un objekti.

5.3. kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Urbumi un to aizsargjoslas.

5.4. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Dalītās atkritumu vākšanas punktu izvietojums.

6. INŽENIERINFRASTRUKTŪRA [.pdf / 0.2 MB]

6.1. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Ūdensapgādes shēma.

6.2. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Kanalizācijas shēma.

6.3. kartoshēma [.jpg / 1.3 MB] Virszemes ūdeņu noteces, meliorācijas un lietus kanalizācijas shēma.

6.4. kartoshēma [.jpg / 5.4 MB] Siltumapgādes shēma.

6.5. kartoshēma [.jpg / 6.1 MB] Elektroapgādes shēma.

6.6. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Gāzes apgādes shēma.

6.7. kartoshēma [.jpg / 1.5 MB] Telekomunikāciju shēma.

7. TRANSPORTS [.pdf / 2.4 MB]

7.1. kartoshēma [.jpg / 0.9 MB] Pieslēgumi valsts autocelu tīklam.

7.2. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Ielu klasifikācija.

7.3. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Autonovietņu izvietojums un iedalījums pēc izmantošanas nolūka.

7.4. kartoshēma [.jpg / 1.2 MB] Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība.

7.5. kartoshēma [.jpg / 1.3 MB] Dzelzceļa šķērsojumi.

7.6. kartoshēma [.jpg / 7.2 MB] Upju trasporta infrastruktūra.

7.7. kartoshēma [.jpg / 7.6 MB] Velotransports.

7.8. kartoshēma [.jpg / 2.1 MB] Transporta negadījumi.

7.9. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Plānotā transporta shēma.

8. KULTŪRAS MANTOJUMS [.pdf / 0.2 MB]

8.1. kartoshēma [.jpg / 9.2 MB] Kultūras pieminekļi.

9. JŪRMALAS PILSĒTAINAVA [.pdf / 2.5 MB]

10. JŪRMALAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1995. – 2007. (2009.) APBŪVES NOTEIKUMU IZVĒRTĒJUMS [.pdf / 0.9 MB]

11. AIZSARGJOSLAS [.pdf / 0.4 MB]

11.1. kartoshēma [.jpg / 1 MB] Ģeodēzisko tīkla punktu izvietojums Jūrmalas pilsētā.

12. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DAĻĀS [.pdf / 0.2 MB ]

12.1.kartoshēma [.jpg / 1.1 MB] Pilsētas daļas plānojumā.

II. Saistošā grafiskā daļa

1. Teritorijas plānotā atļautā izmantošana [.pdf / 1.0 MB]

2. Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības [.pdf / 1.7 MB]

3. Maksimālais apbūves blīvums [.pdf / 1.6 MB]

4. Būvju augstumu ierobežojumi [.pdf / 1.7 MB]

5. Apgrūtinājumi [.pdf / 5.1 MB]

6. Sarkano līniju plāns [.pdf / 4.7 MB]

7. Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas [.pdf / 2.7 MB]

8. Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēmas [.pdf / 9.4 MB]

9. Detalizētas plānošanas teritorijas [.pdf / 2.5 MB]

10. Spēkā esošie detālplānojumi [.pdf / 1.5 MB]

11. Īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai [.pdf / 1.4 MB]

12. Esošo un plānoto inženieraizsardzības būvju izvietojums [.pdf / 4.4 MB]

III.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [ .pdf / 1.4 MB ]

7.pielikums. Jūrmalas apbūves izvērtējums [.zip / 12.4 MB ]

IV. Pārskats par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem izstrādi

1.daļa. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde [.pdf / 4.5 MB]

1.pielikums. Institūciju nosacījumi. [.pdf / 13 MB]

2.pielikums. Sabiedriskās apspriešanas atkārtotā pirmā posma (priekšlikumu iesniegšanas posma) sanāksmju protokoli. [.pdf / 0.5 MB]

3.pielikums. Darba grupu protokoli. [.pdf / 1.5 MB]

2.daļa. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana [.pdf / 3.2 MB]

1.pielikums. Institūciju atzinumi. [.pdf / 9 MB]

2.pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli un diskusiju materiāli. [.pdf / 11.5 MB]

3.pielikums. Darba grupu protokoli. [.pdf / 0.5 MB]

3.daļa. Informēšanas posms par teritorijas plānojuma galīgo redakciju. [.pdf / 13.7 MB]

V. Priekšlikumi kultūras pieminekļu individuālajām aizsargjoslām.

Pilsētbūvniecības pieminekļu individuālo aizsargjoslu pamatojums. [.pdf / 0.86 MB]

Pilsētbūvniecības pieminekļu individuālo aizsargjoslu projekti. kartes [.zip / 11.3 MB]

Arhitektūras un vēstures pieminekļu individuālās aizsargjoslas.

1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Priedaines vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr.6088). pamatojums [.pdf / 0.8 MB];
karte [.pdf / 0.2 MB]

2. Vietējās pilsētbūvniecības piemineklis Stirnu rags (valsts aizsardzības nr. 6090). pamatojums [.pdf / 0.5 MB];
karte [.pdf / 0.2 MB]

3. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi Dubultu - Majoru - Dzintaru - Bulduru - Lielupes vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr. 6083), Vecbulduru zvejniekciems un vasarnīcu rajons (valsts aizsardzības nr. 6093) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi Dzintaru - Bulduru vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības nr. 6084), Majoru - Dzintaru vasarnīcu kvartāli (valsts aizsardzības nr. 6087). pamatojums [.pdf / 3.9 MB];
1. karte [.pdf / 1.3 MB]
2. karte [.pdf / 2.1 MB]

4. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Vaivaru - Asaru - Mellužu - Pumpuru - Jaundubultu vasarnīcu rajons (valsts aizsrdzības nr. 6092) un vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Vaivaru - Asaru - Mellužu vasarnīcu kvartāli (valsts azsardzības nr. 6091). pamatojums [.pdf / 2.5 MB];
karte [.pdf / 1.9 MB]

5. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Slokas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības nr. 6089). pamatojums [.pdf / 0.7 MB];
karte [.pdf / 0.4 MB]

6. Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Kauguru zvejniekciems (valsts aizsardzības nr.6086). pamatojums [.pdf / 0.6 MB];
karte [.pdf / 0.4 MB]

7. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Ķemeru kūrorts (valsts aizsardzības nr. 6085). pamatojums [.pdf / 1 MB];
karte [.pdf / 0.5 MB]

Topogrāfiskā karte [.jpg / 9.6 MB]


Vides pārskata projekts

Vides pārskata projekta kopsavilkums [.pdf / 0.2 MB]

Vides pārskata projekts - Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums [.pdf / 7 MB]

1. pielikums Nozīmīgākās degradētās teritorijas un objekti Jūrmalas pilsētā [.jpg / 7.6 MB]

2. pielikums Teritorijas, kuras var būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana - I alternatīva [.pdf/ 3.2 MB]

3. pielikums Teritorijas, kuras var būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana - II alternatīva [.pdf/ 3.3 MB]

4. pielikums Teritorijas, kuras var būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana - I alternatīva Ietekmju vērtējums [.pdf/ 3.3 MB]

5. pielikums Teritorijas, kuras var būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana - II alternatīva Ietekmju vērtējums [.pdf/ 3.3 MB]

7. pielikums Teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) izmantošana – I alternatīva [.jpg/ 9 MB]

8. pielikums Teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) izmantošana – II alternatīva [.jpg/ 20 MB]