Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 162.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 336.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 205.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 3.maijāNr. 233

protokols Nr. 7, 14. punkts

Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas
„Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā.

2.Noteikt projekta kopējās izmaksas 2012. – 2014.gadam 15 488 EUR (10 886 Ls) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

2.1. ABLV Charitable foundation finansējums 12 288 EUR (8 636 Ls) (79%),

2.2. Jūrmalas pilsētas domes finansējums 3 202 EUR (2 250 Ls) (21%). Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 162.lēmumu

3. Projekta priekšfinansējumu par kopējo summu LVL 1 500 segt no Jūrmalas pašvaldības 2012., 2013. un 2014.gada budžeta, paredzot, ka 2014.gadā priekšfinansējums tiek nodrošināts no 2013.gadā atgūtajiem līdzekļiem.. Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 205.lēmumu

4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu veic Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

5. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 162.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.205

(protokols Nr.9, 18.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 162.lēmumu

Projekta "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014" finansēšanas plāns

Projekta

„Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas BJIC

Projekta nosaukums: „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 15 488,69 euro, t.sk, ABLV Charitable foundation finansējums 12 287.23 euro (79%), JPD līdzfinansējums 3 201.46 euro (21%).

Pozīcija / gads

2012.gada

2013. gada

2014

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Kopā

izpilde

izpilde

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

17 626

5337

6760

0

3 038

3 817

712

5 529

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

2 038

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

cits finansējuma avots (ABLV Charitable foundation)

2 038

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 136

712

712

712

712

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

3 202

1067

1067

1 067

1 067

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21.4.2.9.)

12 288

3558

4981

3 038

712

3 750

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

15 488

5337

6759

0

3 038

3 817

712

5 529

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

15 488

4624

6047

1 000

3 817

0

4 817

Atlikums perioda beigās, t.sk:

712

712

0

2 038

0

712

712

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

2 038

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

2 136

712

712

0

0

712

712