Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 271

protokols Nr. 8, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.51
„Par nomas maksas noteikšanas metodiku” (Par īres maksas noteikšanas metodiku)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.51 „Par nomas maksas noteikšanas metodiku”:

1. Izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā: „Par īres maksas noteikšanas metodiku”.

2. Izteikt lēmuma 1.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā: „Vasarnīcu telpu īres maksas noteikšanas metodika”.

3. Papildināt lēmuma 1.pielikumu ar 2.8.punktu šādā redakcijā:

„2.8. Vasarnīcu īres maksa nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), sākot ar 2013.gadu – 20 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), nepiemērojot atvieglojumus.”

4. Izteikt lēmuma 2.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā: „Garāžu īres maksas noteikšanas metodika”.

5. Papildināt lēmuma 2.pielikumu ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Garāžu īres maksa nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), sākot ar 2013.gadu – 20 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), nepiemērojot atvieglojumus.”

6. Izslēgt no lēmuma 2.pielikuma 4.punktu.

7. Papildināt lēmumu ar 3.pielikumu „Vasarnīcu un garāžu īres maksas atvieglojumi” saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Lēmuma 3.pielikums stājas spēkā ar 2012.gada 1.aprīli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.271

(protokols Nr.8, 3.punkts)

Vasarnīcu un garāžu īres maksas atvieglojumi

1. Īres maksu var samazināt, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, par 50 procentiem, ja:

1.1. personai ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss vai persona ir politiski represētā vai personai ir trīs un vairāk bērni vai persona ir II vai III grupas invalīds;

1.2. personai nav parādu Jūrmalas pašvaldības budžetam.

2. Īres maksu var samazināt, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, par 90 procentiem, ja:

2.1. personai ir piešķirts trūcīgās personas statuss vai persona ir I grupas invalīds;

2.2. personai nav parādu Jūrmalas pašvaldības budžetam.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF