Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 273

protokols Nr. 8, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.116
„Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā”

Lai nodrošinātu 2012.gada 12.martā starp Jūrmalas pilsētas domi, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintara disks” noslēgtā sadarbības līguma Nr.1.1-16.8/206 pienācīgu izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmuma Nr.116 „Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā” 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram noteikt ar sadarbības līgumu pielīgto saistību realizācijas kārtību un nodrošināt tās izpildes kontroli”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF