Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 280

protokols Nr. 8, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597
„Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 53.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmuma Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem” pielikumu ar 1.10.punktu šādā redakcijā:

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.10.

Vasaras dienas nometne bērniem,

tajā skaitā:

1 persona/dienā

6.50

1.10.1.

nometnes organizēšana

1 persona/dienā

3.60

1.10.2.

ēdināšanas ārpakalpojums

1 persona/dienā

2.90

2. Noteikt, ka 1.10.punktā norādīto maksu var samazināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore. Apmērs, kādā maksa var tik samazināta, ir nosakāms ņemot vērā vasaras nometņu organizēšanai Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra piesaistīto papildus finansējumu, t. sk. projektu un finansētāju līdzekļi. Maksa tiek samazināta par piesaistītā papildus finansējuma daļu uz vienu nometnes dalībnieku.

3. Papildus finansējumu, kas minēts 2.punktā novirzīt šādā secībā:

3.1. ēdināšanas ārpakalpojuma izmaksu segšanai;

3.2. nometnes organizēšanas izmaksu segšanai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītājai A.Paiparei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF