Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 282

protokols Nr. 8, 17. punkts

Par maksas apstiprināšanu
Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikuma Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” 64.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Alternatīvās skolas un pirmsskolas darbinieku un pedagogu maksu par ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 7.jūniju.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas Alternatīvās skolas direktoram Egilam Blūmam.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.februāra lēmuma Nr.158 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Alternatīvajā skolā” 1.punkta 5.apakšpunktu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.282

(protokols Nr.8, 17.punkts)

Darbinieku un pedagogu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem

Jūrmalas Alternatīvajā skolā un pirmsskolā

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (LVL)

1.

Darbinieku un pedagogu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem, tajā skaitā:

1.1.

skolā (Jūrmala, Viestura iela 6 )

1.1.1.

brokastis

1 personai

0,72

1.1.2.

pusdienas

1 personai

1,01

1.2.

pirmsskolā (Jūrmala, Dzintaru prospekts 27)

1.2.1.

brokastis

1 personai

0,62

1.2.2.

pusdienas

1 personai

1,39

1.2.3.

launags

1 personai

0,46


Lejupielāde: DOC un PDF