Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 284

protokols Nr. 8, 19. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, T.P. 2012.gada 17.maija iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu, saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.284

(protokols Nr.8, 19.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka pieraksta

gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. Ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

T.P.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

2-28,6-2006

2006

Īrniece māte mirusi

12.05.2012.

-

Noslēgt īres

līgumu.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.284

(protokols Nr.8, 19.punkts)

Par dzīvojamo telpu apmaiņu

A.T.

***

dzīvo ***, Jūrmalā, kur aizņem 2-istabu labiekārtotu dzīvokli- 27,3(31,2) kv.m., 2 cilv., t.sk., māte,

pāriet uz dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

Apmaiņas iemesls- vēlas lielāku dzīvojamo telpu.

V.M.

***

dzīvo ***, Jūrmalā, kur aizņem 2-istabu labiekārtotu dzīvokli 32,5 (53) kv.m, 2 cilv., t.sk., dēls,

pāriet uz dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

Apmaiņas iemesls- vēlas mazāku dzīvojamo telpu.

NOLĒMA: atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu.


Lejupielāde: DOC un PDF