Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 286

protokols Nr. 8, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811
„Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātā iepirkuma konkursa „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jūrmalā” (id.Nr.VARAM 2011/07) rezultātiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju” izsakot lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Nodrošināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu projektā LVL 2 142 917,81 (divi miljoni viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati astoņdesmit viens santīms) apmērā.

5.1. Papildus nodrošināt LVL 552 227,00 (pieci simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi lati un 00/100) sadārdzinājuma segšanai, lai būtu iespējams noslēgt būvdarbu līgumu par iepirkuma trešo daļu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos– Valteros”. Sadārdzinājuma ieguldījuma sadalījums pa gadiem jānodrošina sekojoši:

· 2012.gadā LVL 168 429,24 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi lati un divdesmit četri santīmi);

· 2013.gadā LVL 231 935,34 (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit pieci lati un trīsdesmit četri santīmi);

· 2014.gadā LVL 151 862,42 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit divi lati un četrdesmit divi santīmi).”

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF