Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 287

protokols Nr. 8, 22. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.532
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai”

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 39.punktu un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 27.marta lēmumu Nr.560 „Par Eiropas savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.532 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai”, lēmuma 3.punktu izsakot šādā redakcijā:

„3. Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu, kā arī uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” nodrošināt projekta iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF