Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 289

protokols Nr. 8, 24. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Avotu ielā 7

Pamatojoties uz J.S. (personas kods ***) 2012.gada 16.marta iesniegumu Nr.1.2-1/870 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 8304 001) Jūrmalā, Avotu ielā 7, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 03.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000191649, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums, dzīvokļu nodaļas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.06-10/979 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 3.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam J.S. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 8304 001) Jūrmalā, Avotu ielā 7.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF