Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 290

protokols Nr. 8, 25. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Bulduru prospektā 52

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru prospekts 52” (vienotais reģistrācijas kods ***) 2012.gada 29.marta iesniegumu Nr.1.2-1/1063 ar lūgumu atļaut nojaukt nedzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2601 002) Jūrmalā, Bulduru prospektā 52, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 03.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000071427, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, tehniskās apsekošanas atzinums, bankas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/950 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 3.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bulduru prospekts 52” (vienotais reģistrācijas kods ***) atļaut nojaukt nedzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2601 002) Jūrmalā, Bulduru prospektā 52.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF