Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 291

protokols Nr. 8, 26. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 50

Pamatojoties uz S.B. (dzimis ***) nekustamā īpašuma nomnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru 50” (vienotais reģistrācijas kods ***) pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Projektēšanas birojs Arhis” (vienotais reģistrācijas kods ***) 2012.gada 8.marta iesniegumu Nr.1.2-1/766 ar lūgumu atļaut nojaukt administratīvo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1802 001) un palīgēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1802 003) Jūrmalā, Dzintaru prospektā 50, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 3.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.275, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, nomas līgums un tā grozījumi, dzīvojamo ēku un kultūrvēsturiskās vides novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/671 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 3.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašnieka S.B. (dzimis ***) nekustamā īpašuma nomniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintaru 50” (vienotais reģistrācijas kods ***) atļaut nojaukt administratīvo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1802 001) un palīgēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1802 003) Jūrmalā, Dzintaru prospektā 50.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF