Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 294

protokols Nr. 8, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1025
„Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām
Jūrmalā, Bulduru prospektā 43” atcelšanu

Izskatot R.S. 2012.gada 9.maijā iesniegto iesniegumu (Reģistrācijas Nr.1.2-1/1569) ar lūgumu piešķirt adresi saimniecības ēkai, kura atrodas uz zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Saskaņā ar R.S. 2009.gada 25.novembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu noteikt administratīvo adresi būvēm, kuras atrodas uz zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.1025 „Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas izdoto izziņu Nr.729 „Par būves neesamību dabā” ir konstatēts, ka uz zemes vienības Bulduru prospektā 43, Jūrmalā vairs neatrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 002, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 003, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 005, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 001 piebūve „A”, palīgēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 011, palīgēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 013 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1705 016.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2012.gada 11.maija izziņu Nr.729 „Par būves neesamību dabā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1025 „Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF