Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 295

protokols Nr. 8, 30. punkts

Par zemes vienību Jūrmalā, Silu ielā 5A, Jūrmalā, Mellužu prospektā 63,
Jūrmalā, Mellužu prospektā 61, Jūrmalā, Mellužu prospektā 59,
Jūrmalā, Mellužu prospektā 57, robežu maiņas apstiprināšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 25.maijā iesniegto iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1.2-1/1892 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Silu ielā 5A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1519), Mellužu prospektā 63, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1514), Mellužu prospektā 61, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1513), Mellužu prospektā 59, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1512), Mellužu prospektā 55, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 1511), sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieku sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vitrum MT ” valdes locekļa R.T. un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavas Nami” valdes locekļa M.L. pilnvarotās personas komandītsabiedrības „Romian MT” Komplementārās biedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RC Immobilien” valdes locekles I.K. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienības Silu ielā 5A, Jūrmalā ar kopējo platību 4453m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts:

- zemes vienības daļai 891m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701;

- zemes vienības daļai 891m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702;

- zemes vienības daļai 891m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve – 0801;

- zemes vienības daļai 890m2 platībā: Ārstniecības, veselības un sociālās – 0902;

- zemes vienības daļai 890m2 platībā: Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve -0908.

1.1. Zemes vienībai Silu ielā 5A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

1.1.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.1.2. zemes vienības daļa 188m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

1.1.3. zemes vienības daļa 1396m2 platībā atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

1.1.4. zemes vienības daļa 374m2 platībā atrodas aizsargjoslā ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorijā (110402).

1.2. Uzdot zemes vienības Silu ielā 5A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Noteikt, ka zemes vienībai Mellužu prospektā 63, Jūrmalā ar kopējo platību 3250m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts:

- zemes vienības daļai 650m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701;

- zemes vienības daļai 650m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702;

- zemes vienības daļai 650m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve – 0801;

- zemes vienības daļai 650m2 platībā: Ārstniecības, veselības un sociālās – 0902;

- zemes vienības daļai 650m2 platībā: Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve -0908.

2.1. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Mellužu prospektā 63, Jūrmalā:

2.1.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.1.2. zemes vienības daļa 244m2 platībā atrodas aizsargjoslā ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorijā (110402);

2.1.3. zemes vienības daļa 679m2 platībā atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

2.1.4. zemes vienības daļa 37m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

2.2. Uzdot zemes vienības Mellužu prospektā 63, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Mellužu prospektā 61, Jūrmalā ar kopējo platību 4523m2 apvienošanu, pievienojot zemes vienības daļu 1658m2 platībā no zemes vienības Mellužu prospektā 59, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Mellužu prospektā 61, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 6181m2, saskaņā ar pievienoto grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Mellužu prospektā 61, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts:

- zemes vienības daļai 1237m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701;

- zemes vienības daļai 1236m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702;

- zemes vienības daļai 1236m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve – 0801;

- zemes vienības daļai 1236m2 platībā: Ārstniecības, veselības un sociālās – 0902;

- zemes vienības daļai 1236m2 platībā: Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve -0908.

3.2. Zemes vienībai Mellužu prospektā 61, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas un 2.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 355m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

3.2.3. zemes vienības daļa 1113m2 platībā atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

3.2.4. zemesgabala daļa 205m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.5. zemes vienības daļa 209m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.6. zemes vienības daļa 95m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.7. zemes vienības daļa 403m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101).

3.3. Uzdot zemes vienības Mellužu prospektā 61, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Apstiprināt zemes vienības Mellužu prospektā 57, Jūrmalā ar kopējo platību 3502m2 apvienošanu, pievienojot zemes vienības daļu 682m2 platībā no zemes vienības Mellužu prospektā 59, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Mellužu prospektā 57, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 4184m2, saskaņā ar pievienoto grafisko daļu:

4.1. Noteikt, ka zemes vienībai Mellužu prospektā 57, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts:

- zemes vienības daļai 837m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701;

- zemes vienības daļai 837m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702;

- zemes vienības daļai 837m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve – 0801;

- zemes vienības daļai 837m2 platībā: Ārstniecības, veselības un sociālās – 0902;

- zemes vienības daļai 836m2 platībā: Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 0908.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Mellužu prospektā 57, Jūrmalā:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. zemes vienības daļa 717m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

4.2.3. zemes vienības daļa 720m2 platībā atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

4.2.4. zemesgabala daļa 680m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

4.2.5. zemes vienības daļa 49m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

4.2.6. zemes vienības daļa 103m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

4.2.7. ēkas servitūta teritorija 128m2 platībā (150101);

4.2.8. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1510 001 ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

4.3. Uzdot zemes vienības Mellužu prospektā 57, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Likvidēt adresi zemes vienībai Mellužu prospektā 59, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 014 1510).

6. Noteikt, ka zemes vienībai Mellužu prospektā 55, Jūrmalā ar kopējo platību 1996m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts:

- zemes vienības daļai 340m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701;

- zemes vienības daļai 339m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0702;

- zemes vienības daļai 339m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve – 0801;

- zemes vienības daļai 339m2 platībā: Ārstniecības, veselības un sociālās – 0902;

- zemes vienības daļai 339m2 platībā: Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve -0908.

6.1. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Mellužu prospektā 55, Jūrmalā:

6.1.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

6.1.2. zemes vienības daļa 109m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

6.2. Uzdot zemes vienības Mellužu prospektā 55, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF