Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 298

protokols Nr. 8, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 2.decembrī pieņēma lēmumu Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājam V.L. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0807 008) Jūrmalā, Ūdru ielā 5 rekonstrukcijas turpināšanai.

[2] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 25.maijā saņēma administratīvā akta adresāta V.L. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/1900) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka no 2011.gada maija līdz 2012.gada janvārim atradās darba darīšanās ārzemēs.

[3] Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta saistībā ar V.L. iesniegumu.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 23.aprīlī saņēma V.L. (personas kods ***) būvniecības iesniegumu – uzskaites karti ar lūgumu izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu saimniecības ēkas rekonstrukcijai par pirti Ūdru ielā 5, Jūrmalā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 29.marta vēstulē Nr.14-1/1270 Iesniedzējam norādīja uz to, ka Lēmuma izpildes termiņš ir beidzies un jāvēršas Jūrmalas pilsētas domē ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu.

[6] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmuma Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra apzīmējums 1300 003 0807)” grozījumiem, pagarinot 1.punkta izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.jūnijam.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.2 punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra apzīmējums 1300 003 0807)”, 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam V.L. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 003 0807 Ūdru ielā 5, Jūrmalā un līdz 2013. gada 15.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0807 008) Ūdru ielā 5, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF