Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 299

protokols Nr. 8, 34. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Slokas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” konsultantes koordinatores K.B. 2012.gada 23.maijā iesniegto iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.2-1/1839) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Slokas ielā 11, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 2006) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienības Slokas ielā 11, Jūrmalā kopīpašnieka A.Ž. pilnvarotās personas G.K. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 28.marta lēmumu Nr.345 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Slokas ielā 11, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 29.decembra spriedumā nospriesto, (Lietas Nr.C04278107).

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 11, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 010 2006), zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 1326kv.m. piešķirt adresi Slokas iela 13, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 13, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3. Piešķirt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2006 003 Slokas iela 13, Jūrmala.

3.1. Piešķirt adresi dzīvojamā mājā Slokas ielā 13, Jūrmalā esošajām telpu grupām:

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2006 003 001 – Slokas iela 13, telpu grupa Nr.1, Jūrmala;

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2006 003 002 – Slokas iela 13, telpu grupa Nr.2, Jūrmalā.

4. Piešķirt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2006 004 Slokas iela 13, korpuss 1, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF