Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 301

protokols Nr. 8, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dzintari 1513, Jūrmalā,
Carnikavas iela 2215,Jūrmalā un Turaidas ielā 19A, Jūrmalā

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” Jūrmalas biroja vadītāja vietnieces K.C. 2012.gada 21.aprīlī iesniegto iesniegumu Nr.1.2-1/1769 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Dzintari 1513, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 1513), zemes īpašuma Carnikavas iela 2215, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 2215) un zemes īpašuma Turaidas ielā 19A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 2201) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Turaidas ielā 19A, Jūrmalā kopīpašnieku M.G. un Jūrmalas pilsētas domes pilnvarotās personas A.D. un zemes vienību Dzintari 1513, Jūrmalā un Carnikavas iela 2215, Jūrmalā īpašnieka Jūrmalas pilsētas domes pilnvarotās personas A.D. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2010.gada 22.jūnija lēmumu Nr.10 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā Turaidas ielā 19A, Jūrmalā, Dzintari 1513 un Jūrmalā, Carnikavas iela 2215”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dzintari 1513, Jūrmalā, zemes vienības Carnikavas iela 2215, Jūrmalā un zemes vienības Turaidas ielā 19A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Turaidas ielā 19A, Jūrmalā ar kopējo platību 1167m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 199m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Dzintari 1513 un atdalot zemes vienības daļu 8m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Carnikavas iela 2215, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Turaidas ielā 19A, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 960m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Turaidas ielā 19A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Turaidas ielā 19A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 174m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.3. zemes vienības daļa 209m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.4. zemes vienības daļa 251m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.5. zemes vienības daļa 42m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.6. zemes vienības daļa 27m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.7. zemes vienības daļa 56m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.8. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

2.3. Uzdot zemes vienības Turaidas ielā 19A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Dzintari 1513, Jūrmalā ar kopējo platību 11566m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Turaidas ielā 19A, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 199m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Dzintari 1513, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 11765m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Dzintari 1513, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

3.2. Zemes vienībai Dzintari 1513, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 547m2 platībā atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

3.2.3. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

3.3. Uzdot zemes vienības Dzintari 1513, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Apstiprināt zemes vienības Carnikavas iela 2215, Jūrmalā ar kopējo platību 434m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Turaidas ielā 19A, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 8m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Carnikavas iela 2215, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 442m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Carnikavas iela 2215, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

4.2. Zemes vienībai Carnikavas iela 2215, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

4.3. Uzdot zemes vienības Carnikavas iela 2215, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF