Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 302

protokols Nr. 8, 37. punkts

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projektu
zemes vienībai Jūrmalā, Burtnieku ielā 24

Izskatot A.M. iesniegto iesniegumu (Reģistrācijas Nr.1.2-1/732) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai turpināt izskatīt pēc 2010.gada 13.septembrī (Reģistrācijas Nr.2643) iesniegto iesniegumu par iespēju uzsākt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Burtnieku ielā 24, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu Nr.89 „Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā” Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa izsniedza administratīvo aktu par zemes ierīcības projekta uzsākšanu.

Zemes vienība Burtnieku ielā 24, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7306 (zemes vienības platība 3695kv.m.) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P).

Zemes vienības kopīpašnieku vēlme ir sadalīt zemes vienību Burtnieku ielā 24, Jūrmalā izveidojot divas jaunas zemes vienības 1894kv.m. un 1801kv.m. platībā.

Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.nodaļas „Zemesgabalu veidošana un to lielumi” 4.1.7.(4). punkts nosaka, ka nav pieļaujama zemesgabalu dalīšana vai apvienošana, ja jebkura zemesgabala forma sadalīšanas vai apvienošanas rezultātā neveido zemesgabalu, kura konfigurācija atbilst apkārtējās teritorijas pilsētbūvnieciskajai zemesgabalu struktūrai un formai.

Zemes ierīcības likuma 15.pants nosaka, ka kopīpašnieki nevar pieprasīt zemes sadalīšanu atsevišķos īpašumos, ja atdalāmie zemes gabali neatbilst attiecīgajā vietējā pašvaldībā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citiem normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 15.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.nodaļas 4.1.7.(4).punktā noteikto un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 2.maija sēdes protokolu Nr.1.1-59/05, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atteikt uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Burtnieku ielā 24, Jūrmalā ar kadastra apzīmējums 1300 004 7306, sadalot zemes vienību divos 1894kv.m. un 1801kv.m. lielās zemes vienībās, saskaņā ar grafisko pielikumu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF