Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 304

protokols Nr. 8, 46. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 35
nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.pantu, ņemot vērā, ka ar 1999.gada 18.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.127 „Par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grafikā un to sagatavošanu privatizācijai” daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jūrmalā, Tērbatas ielā 35 nodota privatizācijai, un īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Zemesgrāmatas ierakstu 2007.gada 23.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000389940, un ņemot vērā, ka attiecībā uz zemi vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā daudzdzīvokļu mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai zemes gabalu Jūrmalā, Tērbatas ielā 35 ar platību 2443 kv.m. (kadastra apzīmējums 1300 020 4503), uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Tērbatas ielā 35 daļa.

2. Jūrmalas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (M.Putniņa) 1 mēneša laikā izsūtīt privatizēto dzīvokļu īpašniekiem uzaicinājumu privatizēt zemes gabalu atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītājai A.Deičmanei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF