Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 306

protokols Nr. 8, 48. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.151
„Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 98”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumu Nr.151 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 98” ir sadalīts zemesgabals Jūrmalā, Rīgas ielā 98 ar kopējo platību 880 kv.m, atdalot zemesgabalu 446 kv.m platībā, nosakot tam adresi Jūrmalā, Rīgas ielā 98A, un noteikts, ka koplietošanas ceļš 85 kv.m platībā ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta kadastra informāciju koplietošanas ceļam 85 kv.m platībā ir piešķirts zemesgabala nosaukums Jūrmalā, Bulduri 7010 kadastra apzīmējums 1300 007 7010, bet Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4669 zemesgabalu Jūrmalā, Rīgas ielā 98 un Jūrmalā, Bulduri 7010 sadale nav nostiprināta.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Rīgas ielā 98 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ektornet Real Estate Latvia” uz 8/10 d.d. no zemesgabala un Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz 2/10 d.d. no zemesgabala Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4669.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai sakārtotu īpašuma tiesības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.151 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 98:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Sadalīt zemesgabalu Jūrmalā, Rīgas ielā 98 ar kopējo platību 880 kv.m, atdalot zemesgabalu 446 kv.m platībā un atdalot zemesgabalu 85 kv.m platībā saskaņā ar skici.”

2. Lēmuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„4. Atdalītajam zemesgabalam 85 kv.m platībā piešķirt nosaukumu Jūrmalā, Bulduri 7010 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7010 un noteikt, ka tas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs koplietošanas ceļš ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.”

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF