Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 307

protokols Nr. 8, 49. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.791
„Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumu Nr.791 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A” ir apstiprināta zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2A sadale, atdalot no tā zemesgabalu 3302 kv.m platībā un noteikts, ka zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2A platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 2974 kv.m.

Uz zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2A ar kopējo platību 6276 kv.m atradās ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1405 001, kura pēc zemesgabala sadales atrodas uz abiem sadalītajiem zemesgabaliem.

2005.gada 16.maijā Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2A kadastra apzīmējums 1300 020 1405, sadale, piešķirot atdalītajam zemesgabalam ar platību 2974 kv.m adresi Jūrmalā, Nometņu ielā 2A (kadastra Nr.1300 020 1405) un atdalītajam zemesgabalam ar platību 3302 kv.m Nometņu ielā 2B (kadastra Nr.1300 020 1414). Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas arī ēkas Nometņu ielā 2A kadastra apzīmējums 1300 020 1405 001 sadale divos atsevišķos būvju īpašumos atbilstoši zemesgabala sadalei.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Būves tehniskās inventarizācijas lietu uz zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2A ar platību 2974 kv.m (kadastra Nr.13000201405) atrodas sociālā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1405 001.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Būves tehniskās inventarizācijas lietu uz zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2B (kadastra Nr.13000201414) atrodas sporta zāle ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1414 001. Ēkas Jūrmalā, Nometņu ielā 2A un Nometņu ielā 2B nav funkcionāli savstarpēji saistītas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai sakārtotu īpašuma tiesības un nodrošinātu sadalīto īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.791 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A”:

1. Lēmuma 1.punktu papildināt ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.3. sadalīt ēku Jūrmalā, Nometņu ielā 2A (kadastra apzīmējums 1300 020 1405 001, ar platību 5582.7 kv.m), atdalot no tās ēkas daļu ar kopējo platību 4872 kv.m un noteikt, ka uz zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2A atrodas ēka – sociālā māja, ar adresi Jūrmalā, Nometņu ielā 2A ar kopējo platību 4872.4 kv.m, kadastra apzīmējums 1300 020 1405 001.”

2. Lēmuma 2.punkta 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.2. atdalītajai ēkas daļai ar kopējo platību 710.3 kv.m, kadastra apzīmējums 1300 020 1414 001, likvidēt adresi Jūrmalā, Nometņu ielā 2A, noteikt tai jaunu adresi Jūrmalā, Nometņu ielā 2B un noteikt, ka ēka – sporta zāle, ar adresi Jūrmalā, Nometņu ielā 2B ar kopējo platību 710.3 kv.m, kadastra apzīmējums 1300 020 1414 001 atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 2B.”

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF