Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 309

protokols Nr. 8, 53. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā,
Kalnciema ielā 20-5 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.312 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6. un 9.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 10.maija protokolu Nr.8-7/3 un to, ka A.K. (personas kods ***) ir veicis visu maksājumu Ls 6150 (seši tūkstoši viens simts piecdesmit latu) apmērā par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 ar kadastra numuru 1300 900 7772 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 10.maijā notikušās dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 ar kadastra numuru 1300 900 7772 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar A.K. (personas kods ***) par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 ar kadastra numuru 1300 900 7772, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 kopējā platībā 30,5 m2, dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 009 7709 003), 305/1913 domājamām daļām no mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 009 7709 004), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 009 7709 005), tualetes (kadastra apzīmējums 1300 009 7709 006), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 009 7709 007) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 009 7709) 305/2063 domājamām daļām, pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.309

(protokols Nr.8, 53.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2.Samaksa par 3 sludinājumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 314,50

3.Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas baneri Ls 70,88

Kopā: Ls 568,38


Lejupielāde: DOC un PDF