Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 310

protokols Nr. 8, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Ludzas ielā 2-8 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.107 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6. un 7.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 17.maija protokolu Nr.8-7/4 un to, ka J.Š. (personas kods***) ir veicis visu maksājumu Ls 28300 (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti latu) apmērā par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 ar kadastra numuru 1300 900 6335 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 17.maijā notikušās nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 ar kadastra numuru 1300 900 6335 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar J.Š. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 ar kadastra numuru 1300 900 6335, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.8 kopējā platībā 90,4 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 001) un 86/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2), pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.310

(protokols Nr.8, 54.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 166,98

2.Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 85,00

3.Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas baneri Ls 27,82

Kopā: Ls 279,80


Lejupielāde: DOC un PDF