Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 313

protokols Nr. 8, 57. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Tirgus ielā 8B atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 17.februāra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirgus ielā 8B ar kadastra numuru 1300 026 3302 – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3302, kopējā platība 1050 m2, uz zemes gabala esošu noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 001), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 003), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 004), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 005), šķūni (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 006), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0050 2048.

Akciju sabiedrības „BDO” nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B ar kadastra numuru 1300 026 3302 tirgus vērtība 2012.gada 1.martā aprēķināta Ls 12000, tostarp apbūve Ls 4300, zemes gabals Ls 7900.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 15.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirgus ielā 8B ar kadastra numuru 1300 026 3302 – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3302, kopējā platība 1050 m2, un uz zemesgabala esošu noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 001, kopējā platība 102,6 m2), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 003, kopējā platība 46,9 m2), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 004, kopējā platība 26,5 m2), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 005, kopējā platība 31,4 m2), šķūni (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 006, kopējā platība 7,4 m2).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) Ls 12000, tostarp apbūve Ls 4300, zemes gabals Ls 7900.

3. Izveidot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāte Dz.Homka,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja A.Adijāne.

4. Izveidot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvu:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

5. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.313

(protokols Nr.8, 57.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot pilnā apmērā latos, tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Jūrmalā, Tirgus ielā 8B ar kadastra numuru 1300 026 3302 – zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3302, kopējā platība 1050 m2, un uz zemesgabala esoša noliktava (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 001, kopējā platība 102,6 m2), noliktava (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 003, kopējā platība 46,9 m2), noliktava (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 004, kopējā platība 26,5 m2), noliktava (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 005, kopējā platība 31,4 m2), šķūnis (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 006, kopējā platība 7,4 m2).

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 2048 III.daļas 1.iedaļā izdarīti ieraksti:

Nr.1.1. Atzīme – zemesgabala lietošanas mērķis ir atsevišķu noliktavu izbūves teritorijas – 101206.

Nr.1.2. Atzīme – zemesgabals atrodas Ķemeru nacionālā parka neitrālās zonas teritorijā.

Nr.1.3. Atzīme – atbildēt par visu zemesgabala teritorijā atrodošos pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta – nekustamais īpašums Jūrmalā, Tirgus ielā 8B.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

Sludinājums par izsoli publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām, mājaslapā internetā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Pie mantas izliekams paziņojums par izsoli.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta divas dienas pirms izsoles datuma.

4.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.8.30 līdz 12 un no 14 līdz 16.

4.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”:

4.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

4.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas.

Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

4.5. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

4.5.1. juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai:

4.5.1.1. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

4.5.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

4.5.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

4.5.1.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

4.5.1.5. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.5.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.5.2. fiziskai personai:

4.5.2.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.5.2.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.5.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.

4.7. Izsoles komisija un darba grupa nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

4.8. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

4.8.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

4.8.2. ja nav iesniegti 4.5.apakšpunktā minētie dokumenti.

5. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

8. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

8.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

8.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 7.punktā noteikto kārtību.

8.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

8.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

8.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli - Ls 600, par kādu cena tiks paaugstināta.

8.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

8.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.

8.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

10. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā darba grupai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 6.un 9.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot darba grupai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

11. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

12. Darba grupa sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu 9.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

13. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

14. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

14.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

14.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas izsoles sākotnējo cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

14.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav parakstījis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 13.punktam.

15. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

15.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

15.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

15.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

15.4. mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

15.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

15.6. nav ievēroti noteikumu 4.5.apakšpunktā minētie noteikumi.

16. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.313

(protokols Nr.8, 57.punkts)

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B

turpmākas izmantošanas noteikumi

Zemes vienība Tirgus ielā 8B (1050m2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas Darījumu iestāžu teritorijā (D) un daļēji (apmēram 603 m2) Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas 100m aizsargjoslas teritorijā.

Apbūves noteikumos Darījumu iestāžu teritorija (D) nozīmē zemes vienības, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes - bankas, viesnīcas, biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, kas neietver vairumtirdzniecību, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

Atļautā izmantošana:

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas paredzēta komerciāla rakstura darījumu iestāžu apbūvei (D), ir:

(1) Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēka:

1) viesnīca:

- viesu nams;

2) motelis;

3) citas īslaicīgas apmešanās ēkas:

- tūristu mītne;

- ēka atpūtai un brīvdienu pavadīšanai;

4) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts:

- tirdzniecības centrs;

- tirdzniecības, atsevišķi novietota veikalu un aptiekas ēka;

- sadzīves pakalpojumu ēkas;

- apjumts tirgus vai tirgus paviljoni;

- sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objekts;

- degvielas uzpildes stacija;

- automašīnu tehniskās apkopes un remonta ēka;

5) banku iestāžu ēka;

6) konferenču, biroju un projektēšanas iestāžu ēka;

7) restorāni, kafejnīcas, bāri u.c. ēdināšanas uzņēmumi:

- vasaras tipa kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām verandām;

8) azartspēļu ēka.

(2) Sabiedriskā iestāde:

1) pārvaldes iestāde;

2) kultūras iestāde;

3) reliģiska iestāde;

4) sporta ēka un būve.

(3) Satiksmes un sakaru ēka:

1) automašīnu garāža (pazemes, daudzstāvu virszemes, ar atsevišķām bloķētām telpām).

(4) Palīgizmantošana:

1) apsardzes ēka;

2) publiskās tualetes ēka.

Maksimālais dzīvojamās ēkas augstums un stāvu skaits:

Darījuma iestādei – četri un vairāk stāvi, kas pamatojami izvērtējot apbūves teritorijas vietējos apstākļus un blakus esošo apbūvi izstrādājot detālplānojumu, bet kopumā nepārsniedzot astoņus stāvus.

Sabiedriskai iestādei – četri un vairāk stāvi, kas pamatojumi izvērtējot apbūves teritorijas vietējos apstākļus un blakus esošo apbūvi izstrādājot detālplānojumu, bet kopumā nepārsniedzot piecus stāvus.

Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums - 40%.

Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte tiek noteikta atkarībā no atļautā stāvu skaita un kvartālā esošās intensitātes, bet nepārsniedzot 300%.

Zemes vienības minimālā brīvā zaļā teritorija - 25%.

Ņemot vērā, ka zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas 100m aizsargjoslas teritorijā, tā apbūves rādītāji tiek noteikti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu (būvnoteikumi) 8.nodaļas prasībām:

Jaunceļamo ēku un citu būvju apjomu (intensitāti) nedrīkst palielināt vairāk par 20% no kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma (intensitātes) (8.8.1.(2)p.).

Zemes vienības Tirgus ielā 8B apgrūtinājumi :

- ievērot Tirgus ielas sarkanās līnijas;

- ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas 100m aizsargjoslas noteikumus.

Konkrētas apbūves iespējas precizējamas, izsniedzot arhitektūras un plānošanas uzdevumu, saskaņā ar spēkā esošajiem apbūves noteikumiem un būvnormatīviem.

Informācija var mainīties sakarā ar jauno Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu izstrādāšanu.


Lejupielāde: DOC un PDF