Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 314

protokols Nr. 8, 58. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2
trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 16.februārī pieņēma lēmumu Nr.109 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešās izsoles rīkošanu” noteikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešo izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu Ls 5400 (pieci tūkstoši četri simti latu), tostarp zemesgabala 304/1698 domājamās daļas - Ls 5300 un būve - Ls 100. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.311 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64, korpuss 2 ar kadastra numuru 1300 900 7774, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.6 (šķūnis-garāža kopējā platībā 52,8 m2) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 017 2601, kopējā platība 1698 m2) kopīpašuma 304/1698 domājamām daļām, trešo izsoli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF