Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 317

protokols Nr. 8, 61. punkts

Par nekustama īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7
darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 8.martā pieņēma lēmumu Nr.153 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas nodošanu privatizācijai”, pārdodot izsolē.

Akciju sabiedrības „BDO” nekustama īpašuma – darbnīcas ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002) tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2012.gada 27.martā aprēķināta Ls 8500.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta trešās daļas 1.punktu, 5.panta otro daļu, 31.panta trešo daļu, 35.panta pirmās daļas 1.punktu, un, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmuma Nr.153 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas nodošanu privatizācijai” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustama īpašuma - darbnīcas ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002) izsoles sākuma cenu Ls 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti latu).

2. Apstiprināt nekustama īpašuma - darbnīcas ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002) izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijai (V.Vītoliņš) trīs mēnešu laikā rīkot nekustama īpašuma - darbnīcas ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002) izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

4. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.317

(protokols Nr.8, 61.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot 100% latos, tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums - darbnīcas ēka Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002) ar kopējo platību 113,20 m2.

Lietu tiesība, kas apgrūtina nekustamo īpašumu – darbnīcas ēku Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002) noslēgtais nomas līgums ar SIA”Ando K” līdz 2014.gada 22.maijam auto riepu remontam un auto piederumu tirdzniecībai, kurš noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnijā pieņemto lēmumu Nr.472 „Par būves 002 Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ando K”.

Darbnīcas ēka saistīta ar zemes gabalu Jūrmalā, Mellužu prospektā 7. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 ar kadastra numuru 1300 014 2240 – kas sastāv no zemesgabala 2351 m2 platībā un uz zemesgabala esošās dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 001), dzīvojamās mājas k-3 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 003) - nostiprinātas D.B. un I. Š., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4567. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 6.aprīļa lēmumu I.Š. nostiprinātas īpašuma tiesības uz īpašuma 1/2 domājamo daļu. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 19.jūnija lēmumu D.B. nostiprinātas īpašuma tiesības uz īpašuma 1/2 domājamo daļu. Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmais objekts – nekustamais īpašums - darbnīcas ēka k-2 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 un kopējo platību 113,20 m2 Jūrmalā, Mellužu prospektā 7, kadastra numurs 1300 514 0016.

Izsoles rīkotājs – privatizācijas komisija.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

3.1. Sludinājums par izsoli un termiņš, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā.

3.2. Vienlaikus ar sludinājumu personām, kuru īpašuma tiesības nostiprinās zemesgrāmatā un kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek nosūtīts paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tās var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu - darbnīcas ēku Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002) par izsoles sākuma cenu ir nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.1300 014 2240 Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

5. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 īpašnieka vai visiem kopīpašniekiem ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar pieteikuma iesniedzēju slēdz pirkuma līgumu par izsoles sākuma cenu, par ko tiek pieņemts domes lēmums.

Maksājums, ko veido starpība starp izsoles sākuma cenu un iemaksāto nodrošinājumu, tiek veikts viena mēneša laikā no paredzētās izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”.

6. Ja izsludinātajā termiņā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 īpašnieks vai visi kopīpašnieki nav iesnieguši pieteikumu par darbnīcas ēkas pirkšanu vai iesnieguši atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties darbnīcas ēku izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai izsoles sākuma cena tiek pazemināta.

7. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

7.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

7.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta divas dienas pirms izsoles datuma.

7.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no 14 līdz 16.

7.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”:

7.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

7.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās darbnīcas ēkas sākuma cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākuma cenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

7.5. Personai, kura piesaka pirmpirkuma tiesības, ir jāiesniedz šādi dokumenti

7.5.1. juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai:

7.5.1.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.1.2. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.5.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.5.1.4. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās darbnīcas ēkas iegādi;

7.5.1.5. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.5.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.5.2. fiziskai personai:

7.5.2.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.3. ja īpašnieku pārstāv pilnvarota persona, tad pilnvarotās personas pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) un pilnvara (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

7.6.1. juridiskai personai:

7.6.1.1. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.6.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.6.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās darbnīcas ēkas iegādi;

7.6.1.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.6.1.5. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6.2. fiziskai personai:

7.6.2.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.

7.8. Privatizācijas komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

7.9. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

7.9.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

7.9.2. ja nav iesniegti 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie dokumenti.

8. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no privatizācijas komisijas sastāva.

9. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto darbnīcas ēku jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

10. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, privatizācijas komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt darbnīcas ēku, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties darbnīcas ēku, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

11. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

11.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

11.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 10.punktā noteikto kārtību.

11.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Privatizācijas komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

11.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Privatizācijas komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

11.5. Privatizācijas komisijas vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo darbnīcas ēku, paziņo tās sākuma cenu, kā arī soli - Ls 850, par kādu cena tiks paaugstināta.

11.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Privatizācijas komisijas vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, privatizācijas komisijas vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

11.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda privatizācijas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar privatizācijas komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās darbnīcas ēkas. Pēc privatizācijas komisijas vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo darbnīcas ēku, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo darbnīcas ēku par viņa nosolīto cenu.

11.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par darbnīcas ēkas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

12. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

13. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā privatizācijas komisijai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 12.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto darbnīcas ēku. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot privatizācijas komisijai par izsolāmās darbnīcas ēkas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

14. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo darbnīcas ēku, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

15. Privatizācijas komisija sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu 5. vai 12.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

16. Darbnīcas ēkas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta darbnīcas ēkas pirkuma līgums.

17. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

17.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

17.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola darbnīcas ēkas sākotnējo cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

17.3. izsoles dalībnieks – darbnīcas ēkas nosolītājs – nav parakstījis darbnīcas ēkas pirkuma līgumu atbilstoši 16.punktam.

18. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

18.1. informācija par darbnīcas ēkas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

18.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

18.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

18.4. darbnīcas ēku pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

18.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

18.6. nav ievēroti noteikumu 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie noteikumi.

19. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.


Lejupielāde: DOC un PDF