Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 8.augusta 483.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 456.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 7.jūnijāNr. 318

protokols Nr. 8, 62. punkts

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.262 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai” nolemts nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, vienotās reģistrācijas numurs 40003426429.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 88.pantu, Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 6.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2009.gada 15.septembra lēmumu (protokols Nr.2) un Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2012.gada 17.janvāra lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2012. gada 16. maija lēmumu (protokols Nr.2.), kā arī ņemot vērā to, ka paziņojums par īpašuma objekta nodošanu privatizācijai publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2012.gada 3.aprīlī un to, ka noteiktajā Privatizācijas projektu iesniegšanas termiņā līdz 2012.gada 3.maijam neviens privatizācijas projekts netika iesniegts, un ņemot vērā akciju sabiedrības „Swedbank” 2012.gada 6.jūnija vēstulē (lietas Nr.1.1-26/4040) minētos ieteikumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrība) privatizācijas metode ir pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošana, pārdošanas paņēmiens – pārdošana izsolē ar pretendentu atlasi.

2. Apstiprināt šādus Sabiedrības privatizācijas pamatprincipus:

2.1. Pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļas 1.136832 (100%) latu apmērā pārdot vienā nedalāmā kapitāla daļu paketē (turpmāk - Nedalāmā kapitāla daļu pakete);

2.2. Noteikt, ka Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam jāveic samaksu 100% latos divu mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas;

2.3. Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta trešajai daļai un Latvijas Republikas likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” jāpārvalda un jāapsaimnieko pašvaldības valdījumā esošās dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;

2.4. Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam jāapņemas piecus gadus no pirkuma līguma noslēgšanas dienas veikt norīkotā pārvaldnieka pienākumus, ja saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” noteikumiem pašvaldība šo pienākumu uzdod; Grozīts ar domes 2012.gada 9.augusta 456.lēmumu

2.5. Jūrmalas pilsētas domei saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 51.panta pirmo daļu ir Nedalāmā kapitāla daļu paketes atpakaļpirkuma tiesības, ja tās pircējs neievēro kapitāla daļu paketes pirkuma līgumā iekļautos privatizācijas pamatprincipus.

2.6. Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam ir saistoši starp akciju sabiedrību „Swedbank” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtā Aizdevuma līguma Nr.05-001723-IN noteikumi.

2.7. Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam jānodrošina 2007.gada 4.oktobrī starp akciju sabiedrību „HANSABANKA” kā kreditoru un Jūrmalas pilsētas domi kā galvotāju noslēgtā Galvojuma līguma saistību pārņemšana; Papildināts ar domes 2012.gada 9.augusta 456.lēmumu

2.8. Nedalāmā kapitāla daļu paketes pircējam jānodrošina Latvijas Republikas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18.panta piektās daļas un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 3.maijā izdoto noteikumu Nr.343 „Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi” prasību izpilde. Papildināts ar domes 2012.gada 9.augusta 456.lēmumu

3. Atcelts ar domes 2013.gada 8.augusta 483.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis