Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 320

protokols Nr. 8, 64. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā,
Kļavu ielā 14 nomas maksu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 28.jūnija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525, kopējā platība 800 m2, Jūrmalā, Kļavu ielā 14, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000141071.

2004.gada 3.augustā ar F.B. Jūrmalas pilsētas individuālo uzņēmumu „Madara” noslēgts līgums Nr.1.1-16.3/735 un 2004.gada 4.oktobrī noslēgta vienošanās Nr.1.1-16.3/855 par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 (kadastra numurs 1300 010 2525, kopējā platība 800 m2) nomu līdz 2014.gada 6.novembrim namīpašuma uzturēšanai. Zemes nomas maksa noteikta 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

2004.gada 12.novembrī F.B. Jūrmalas pilsētas individuālā uzņēmuma „Madara” (vienotais reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese ***) īpašnieks F.B. pieņēmis lēmumu par reorganizāciju, pārveidojot individuālo uzņēmumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA”.

Uz zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 atrodas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA” valdījumā esoša būve bārs–restorāns (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2525 001), 2003.gada 10.jūnijā akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

2009.gada 23.aprīlī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.314 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu” un 2011.gada 6.janvārī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.14 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu”, ar kuriem noraidīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA” lūgums samazināt zemes nomas maksas apmēru.

2012.gada 26.martā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Augstceltne” valdes priekšsēdētāja J.K. iesniegums, lietas Nr.1.1-37/2103, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA” dalībnieku maiņu (saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistra datiem valdes loceklis – J.K., dalībnieks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI „KURŠI””) un zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 turpmākas izmantošanas iecerēm. Iesniegumā izteikta apņemšanās, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA” samaksā saskaņā ar 2004.gada 3.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/735 un 2004.gada 4.oktobra vienošanā Nr.1.1-16.3/855 pielīgto saistību neizpildi ilgtermiņā izveidojušos un nedroši atgūstamos parādus Jūrmalas pilsētas domei – pilnā apmērā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un kavējuma naudu un zemes nomas maksas pamatparādu. Vienlaikus tiek lūgts pārskatīt un samazināt zemes nomas maksas apmēru, kā arī izvērtēt iespēju nepiemērot kavējuma naudu par zemes nomu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA” 2012.gada 29.martā ir samaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 5010,77 apmērā un 2012.gada 30.martā samaksājusi zemes nomas maksas parādu Ls 35364,52 apmērā.

Uz 2012.gada 10.aprīli sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA” ir zemes nomas maksas parāds Ls 17387,88 apmērā, tostarp pamatparāds Ls 17273,86 un kavējuma nauda Ls 114,02.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 15.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. No lēmuma pieņemšanas dienas noteikt apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 (kadastra apzīmējums 1300 010 2525, kopējā platība 800 m2) nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Nomas maksa tiek palielināta, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz uz zemesgabala esošā tiesiskā valdītāja ēka (būve), kura saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ir ierakstāma, bet nav ierakstīta zemesgrāmatā, tiek ierakstīta zemesgrāmatā.

2. Pēc zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksas parāda samaksas Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2004.gada 3.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/735.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF