Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 325

protokols Nr. 8, 69. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa nolikuma Nr.6 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Pilnvarot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 1a”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) vienas nedēļas laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 18.decembrī ar pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbilsību „Jūrmalas ātrā palīdzība” noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.01-16/1013.

3. Nodot Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai patstāvīgo funkciju pildīšanai šādus nekustamos īpašumus:

3.1. Jūrmalā, 6.līnijā 1a,

3.2. Jūrmalā, Brīzes ielā 1,

3.3. Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123,

3.4. Jūrmalā, Kļavu ielā 1A,

3.5. Jūrmalā, Rožu ielā 1A.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) vienas nedēļas laikā nodot un Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai (V.Kivkucāns) pieņemt lēmuma 3.punktā minētos īpašumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF