Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 19.jūlija 408.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 28.jūnijāNr. 375

protokols Nr. 9, 50. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119
ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119
nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai - biedrībai „Jurmala Racing Team

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 15.maija lēmumu Nr.116 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalā, Dubulti 0119” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Dubulti 0119 ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 un platību 4651 m2. Zemesgabala lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve – 0908. Noteiktie apgrūtinājumi zemesgabalam: zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā – 010103, zemesgabala daļa 2056 m2 platībā atrodas ūdensteces teritorijā pilsētās un ciemos – 01020105; zemesgabala daļa 2056 m2 platībā atrodas tauvas joslas teritorijā gar upi – 010502. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Dubulti 0119 atrodas Sabiedrisko iestāžu teritorijā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 13.jūlija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabalu Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119, kopējā platība 4651 m2, nekustamā īpašuma kadastra numurs 1300 010 0011, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0046 1778.

Zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119, kopējā platība 4651 m2, kadastrālā vērtība 2012.gada 1.janvārī ir noteikta Ls 69765.

Zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119, kopējā platība 4651 m2, bilances vērtība 2012.gada 27.martā ir Ls 111624.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi biedrības „Jurmala Racing Team” iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2012.gada 9.martā ar lietas Nr.1.1-36/1640, ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 un platību 4651 m2 sporta bāzes izveidošanai, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 2012.gada 21.februāra lēmumu Nr.8.14-6/14979, biedrībai „Jurmala Racing Team” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā – sporta atbalstīšana.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumu Nr.406 „Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības 2008.-2020.gadam apstiprināšanu”, izskatot biedrības „Jurmala Racing Team” Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 9.martā reģistrēto iesniegumu, lietas Nr.8.14-6/14979 un 2012.gada 3.aprīlī reģistrēto iesniegumu Nr.1.1-36/2343, ņemot vērā to, ka biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un tās darbība atbalsta sportu un tā attīstību, lai sekmētu biedrības iniciatīvu Jūrmalā izveidot sporta bāzi ūdens motosporta treniņu procesa organizēšanai un nodrošināšanai, tādējādi veicinot sabiedrības interesi par veselīgu dzīvesveidu un radītu sporta aktivitāšu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 20.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 2.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-59/05 un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 15.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Jurmala Racing Team” (vienotais reģistrācijas numurs 40008184558) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119, kopējā platībā 4651 m2, saskaņā ar pievienoto zemes plānu (turpmāk – Zemesgabals).

2. Zemesgabals tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar lēmuma 6.punktā minētā līguma parakstīšanas dienu līdz brīdim, kamēr biedrībai „Jurmala Racing Team” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem.

3. Zemesgabala nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir biedrības „Jurmala Racing Team” darbības nodrošināšana sporta atbalstīšanas jomā – ūdens motosporta bāzes izveidošanai.

4. Zemesgabals tiek nodots bezatlīdzības lietošanā bez jaunas apbūves tiesībām. Grozīts ar domes 2012.gada 19.jūlija 408.lēmumu

5. Līgums par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Jurmala Racing Team” tiek izbeigts un zemesgabals nododams atpakaļ, ja:

5.1. zemesgabals tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim un Līguma noteikumiem;

5.2. biedrībai „Jurmala Racing Team” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;

5.3. zemesgabals nepieciešams pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai;

5.4. no zemesgabala nodošanas brīža bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Jurmala Racing Team” ir pagājuši vairāk nekā 10 gadi un Jūrmalas pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu par zemesgabala atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Jurmala Racing Team”.

6. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot līgumu par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF