Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 378

protokols Nr. 11, 1. punkts

Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Lēmuma 13.pielikumā (informatīvi – Sākumskola „Ābelīte”) amata vienības:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pavārs

1.50

300

450

Ēdnīcas strādnieks

1

202

202

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pavārs

1

300

300

Ēdnīcas strādnieks

1.70

202

343

1.2.  Lēmuma 18.pielikumā (informatīvi – Kauguru vidusskola) amata vienības:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.80

315

252

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.00

315

315

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

315

158

Skolotāja palīgs

4.00

243

972

Apkopējs

9.82

202

1984

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.74

315

233

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.6

315

189

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.4

315

126

Skolotāja palīgs

2

243

486

Apkopējs

10.82

202

2186

2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF