Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 20.jūlija 331.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 629.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 303.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 459.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 19.jūlijāNr. 379

protokols Nr. 11, 2. punkts

Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 37.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 12.nodaļas 12.6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes noteikumus „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Saimniecības nodaļai līdz 2012.gada 31.augustam iesniegt apstiprināšanai pielikuma 1.4.punktā noteikto amatu sarakstu.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.379

(protokols Nr.11, 2.punkts)

Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

1. Vispārējie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) (turpmāk-Apdrošināmie) tiek veikta veselības apdrošināšana (turpmāk-Apdrošināšana) pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

1.2. Apdrošināšana ir sociāla garantija, saskaņā ar kuru tiek apmaksāti Apdrošināmo izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā.

1.3. Apdrošināmie šīs kārtības izpratnē ir:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, deputāti, izpilddirektors;

1.3.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru vadītāji un darbinieki, kuri pašvaldības iestādē ir nodarbināti ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā apstiprināto personāla sarakstu;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas domes darbinieki, kuri pašvaldības iestādē ir nodarbināti ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā apstiprināto personāla sarakstu.

1.4. Jūrmalas pilsētas domes amati, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālām dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) noteikti pielikumā. Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 629.lēmumu

1.5. Apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 459.lēmumu

1.6. 1.4.punktā minētajiem amatiem (saskaņā ar pielikumu) papildus veic apdrošināšu pret nelaimes gadījumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem polises cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 459.lēmumu

2. Apdrošināšanas organizēšanas kārtība

2.1. Šo Noteikumu izpildei Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu birojs, sadarbojoties ar Jūrmalas domes Personāla nodaļu un Jūrmalas pašvaldības iestādēm, aģentūrām normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izstrādā iepirkuma „Par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk- Iepirkums) procedūras izsludināšanai nepieciešamo dokumentāciju un iepirkuma „Par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteiktajiem amatiem, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam” procedūras izsludināšanai nepieciešamo dokumentāciju. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 459.lēmumu

2.2. Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu birojs ir atbildīgs par Iepirkuma organizēšanu.

2.3. Pēc Centralizētā iepirkuma rezultātu paziņošanas, līgumu ar Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk-Līgums) Jūrmalas pilsētas domes vārdā slēdz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru vārdā slēdz un ir atbildīgs attiecīgās iestādes, aģentūras vadītājs.

2.4. Līgums var tikt slēgts uz laika periodu līdz 24 (divdesmit četri) mēnešiem no Līguma parakstīšanas brīža budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 303.lēmumu

3. Apdrošināmo tiesības un pienākumi

3.1. Apdrošināmajam ir tiesības saņemt informāciju par piešķirto apdrošināšanas programmu un papildus apdrošināšanas programmām, kā arī par apdrošināšanas iespējām laulātajam, vecākiem un bērniem.

3.2. Apdrošināmajam, par papildus samaksu no saviem personiskajiem finanšu līdzekļiem, ir tiesības saņemt papildus apdrošināšanas programmas, Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.3. Apdrošināmajiem, par saviem personiskajiem finanšu līdzekļiem, ir tiesības veikt apdrošināšanu laulātajam, vecākiem un bērniem, Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.4. Darba tiesisko attiecību vai amata pilnvaru izbeigšanās gadījumā Apdrošināmajam, pēc izvēles, ir tiesības:

3.4.1. turpināt izmantot saņemto apdrošināšanas programmu, iemaksājot pašvaldības budžetā apdrošināšanas prēmijas neizmantoto daļu, kuras apmēru nosaka pamatojoties uz Līguma nosacījumiem;

3.4.2. nodot veselības apdrošināšanas karti attiecīgajam darba devējam (Apdrošināmā veselības apdrošināšana ar šo brīdi tiek izbeigta). Apdrošināmā personiskie finanšu līdzekļi, kas izlietoti par papildus apdrošināšanas programmu iegādi, netiek atlīdzināti.


Pielikums 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 pielikuma 1.4 punktam
Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 629.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 331.lēmumu

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksts, kuri ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veicot amata (darba, dienesta) pienākumus

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Amatu vienību skaits

Pašvaldības policija

1

Priekšnieks

1

2

Priekšnieka vietnieks

1

3

Dežūrdienesta priekšnieks

1

4

Inspektors 8st.

10

5

Vecākais inspektors 24 st.

4

6

Inspektors 24 st.

20

7

Inspektors 12 st.

11

8

Glābšanas dienesta priekšnieks

1

9

Vecākais inspektors-glābējs 8 st.

1

10

Inspektors-glābējs 12 st.

14

11

Medicīnas māsa

4

12

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

22

Kopā

90

Pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

1

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8.83

2

 Skolotājs logopēds

2

3

Izglītības psihologs

0.5

4

Skolotāja palīgs

4

5

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.3

6

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.3

Kopā

15.93

Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs

Nakts patversme

1

Nakts patversmes vadītājs

1

2

Aprūpētājs

5.5

3

Autovadītājs

0.25

Sociālo pakalpojumu centrs “Ķemeri” (personām ar garīgas veselības traucējumiem)

4

Centra vadītājs

1

5

Sociālā darbinieks

0.5

6

Sociālā aprūpētājs

1

7

Medicīnas māsa

0.75

8

Interešu pulciņa vadītājs

2.5

Specializētās darbnīcas personām ar garīgas veselības traucējumiem

9

Sociālais darbinieks

0.5

10

Interešu pulciņa vadītājs

1.5

11

Psihologs

0.5

Grupu dzīvokļu pakalpojumu nodaļa

12

Aprūpētājs

4.5

13

Sociālais darbinieks

1

14

Sociālais rehabilitētājs

1

Saimniecības daļa

Ēkas un teritorijas uzraugs

4.5

Kopā

26.00

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

1

Direktors

1

2

Direktora vietnieks audzināšanas darbā, sociālais pedagogs

1

3

Direktora vietnieks izglītības jomā

1

4

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

5

Pirmsskolas izglītības skolotājs-logopēds

1

6

Speciālās izglītības skolotājs

7

7

Speciālās izglītības un internāta skolotājs

3

8

Internāta skolotājs

4

9

Pedagoga palīgs, speciālās izglītības skolotājs

1

10

Speciālās izglītības, internāta skolotājs

6

11

Nakts aukle

2

12

Medicīnas māsa

1

13

Ārsts

0.35

14

Automobiļa vadītājs

1

15

Sociālais aprūpētājs

2

Kopā

32.35

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

1

Direktors

1

2

Medicīnas māsa

1

3

Pedagogs

6.25

4

Psihologs

1

5

Sociālais aprūpētājs

16.75

6

Sociālais pedagogs

4

7

Sociālais darbinieks

3

8

Automobiļa vadītājs

0.75

9

Tehniskais strādnieks

1

Kopā

34.75

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Sociālais dienests

1

Pārvaldes vadītāja vietnieks - sociālā dienesta vadītājs

1

2

Sociālā darba daļas vadītājs

1

3

Vecākais sociālais darbinieks

2

4

Psihologs

1

Sociālo pakalpojumu daļa

5

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

1

6

Sociālo pakalpojumu galvenais speciālists

1

Sociālās palīdzības daļa

7

Sociālās palīdzības daļas vadītājs

1

8

Sociālās palīdzības galvenais speciālists

2

9

Sociālā darba speciālists

8

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

10

Dienas centra vadītājs

1

11

Sociālais darbinieks

1

12

Logopēds

0,5

13

Audiologopēds

0,5

14

Fizioterapeits

1

Administratīvā daļa

15

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1

16

Reģistrators

1

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa

17

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītājs

1

18

Sociālais darbinieks

1

19

Psihologs

1

Kopā

26

Jūrmalas pilsētas dome

1

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists

1

2

Sagādnieks

2

Kopā

3

Pavisam kopā

228.03