Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 381

protokols Nr. 11, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikuma Nr.73 „Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”, ņemot vērā Izglītības komitejas 2012.gada 3.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-57/07), un Finanšu komitejas 2012.gada 10.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksts apstiprināšanu, papildinot lēmumu ar 2 1.punktu šādā redakcijā:

„21. Apstiprināt Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” darbinieku skaita sarakstus saskaņā ar 38. un 39.pielikumiem.”

2. Noteikt, ka 39.pielikums (šī lēmuma 2.pielikums) stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

3. Noteikt, ka ar 39.pielikuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē 38.pielikums (šī lēmuma 1.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.381

( protokols Nr.11, 4.punkts)

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vien.

Algas likme

Piemaksa par specifiku

Amatalga

1.

Iestādes vadītāja

1.0

561

112.20

673.20

2.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.0

350

70

420

3.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.0

315

315

1890

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.0

305

61

366

4.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.5

315

31.50

189

5.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.9

315

56.70

340.20

6.

Skolotājs logopēds

1.2

315

75.60

453.60

7.

Speciālais pedagogs

0.5

315

31.50

189

8.

Izglītības psihologs

0.5

315

31.50

189

9.

Pedagoga palīgs

3.0

250

750

10.

Saimniecības vadītājs

0.3

340

102

11.

Lietvedis

0.25

300

75

12.

Medmāsa

0.25

285

71.25

13.

Pavārs

1.0

200

200

14.

Virtuves strādnieks

0.25

200

50

15.

Mazgāšanas operators

0.25

200

50

16.

Sargs

1.5

200

300

Kopā mēnesī

18.4

6308.252.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.381

( protokols Nr.11, 4.punkts)

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vien.

Algas likme

Piemaksa par specifiku

Amatalga

1.

Iestādes vadītāja

1.0

561

112.20

673.20

2.

Izglītības metodiķis

0.8

315

50.40

302.40

3.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8.0

315

504

3024

4.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.8

315

50.40

302.40

5.

Pirmsskolas izglītības sporta

skolotājs

0.5

315

31.50

189

6.

Skolotājs logopēds

2.0

315

126

756

7.

Speciālais pedagogs

1.0

315

31.50

346.50

8.

Izglītības psihologs

0.5

315

31.50

189

9.

Skolotāja palīgs

4.0

243

972

10.

Saimniecības vadītājs

0.5

420

210

11.

Fizioterapeits

0.5

370

185

12.

Medmāsa

0.25

385

96.25

13.

Pavārs

1.25

300

375

14.

Virtuves strādnieks

0.75

202

151.50

15.

Remontstrādnieks

0.25

202

50.50

16.

Apkopēja

0.25

202

50.50

17.

Sētnieks

0.9

202

181.80

18.

Sargs

1.0

243

243

24.25

8298.05


Lejupielāde: DOC un PDF